“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2021 çap olunub

I BÖLMƏ
ÜMUMİ İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏR

Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV, Günay Rasim qızı RƏSULOVA
Maliyyə bazarlarının milli iqtisadiyyatda rolunun qiymətləndirilməsi…………………………………….5
Vasif Cahangir oğlu ORUCOV
Publik hüquqi şəxslərdə mühasibat uçotunun təşkili və inkişafı məsələləri…………………………….12
Təranə Mütəllim qızı ƏHMƏDOVA
Neft-qaz yataqlarının işlənməsi layihələrinin texniki-iqtisadi cəhətdən qiymətləndirilməsi……..21

 

II BÖLMƏ
SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏR

Səbinə Abdulla qızı CUMAZADƏ, Aygün Nazim qızı TƏHMƏZLİ
Sosial-iqtisadi inkişaf və onun təmin olunması yolları…………………………………………………………30
Vüqar Avtandil oğlu BAYRAMOV
İqtisadi inkişafın sosial proyeksiyası: kompleks təhlil…………………………………………………………39
Nazim Tofiq oğlu QƏNİZADƏ, Aysel Yunus qızı XAMİYEVA
Covid-19 pandemiyası dövründə respublikamızda əhalinin sosial müdafiəsi problemləri………..50
Azər Rəjdin oğlu MUSAYEV
İnnovasiya yönümlü iqtisadiyyatın formalaşmasında elm, təhsil və biznesin qarşılıqlı
inteqrasiyasının rolu………………………………………………………………………………………………………..58

 

III BÖLMƏ
REGİONLARIN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ

Ağazeynal Alı oğlu QURBANZADƏ, Turanə Cümşüd qızı MƏMMƏDOVA
Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda aqrar-sənaye sahələrinin ərazı təşkili……………………………66
Mahir Tapdıq oğlu ABBASZADƏ
Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafının təmin olunmasında sahibkarlıq
fəaliyyətinin rolunun dəyərləndirilməsi……………………………………………………………………………..73
Köçəri Şamil oğlu ALLAHVERDİYEV, Cavid Rövşən oğlu MƏMMƏDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikasında xüsusi iqtisadi zonaların yaradılması və ərazi təşkilinin coğrafi xüsusiyyətləri………………………………………………………………………………………..79

 

IV BÖLMƏ
SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ, AQROBİZNES VƏ TRUZİMİN İNKİŞAFI

Ənvər Sadıq oğlu SALAHOV, Nicat Səxavət oğlu KAMALLI
Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərində əmək ödənişinin uçotunun təşkili məsələləri…………….86
Анар Али оглы АЗИЗОВ
Становление и развитие предпринимательства в сфере туризма…………………………………..96
Aygün Qorxmaz qızı SƏMƏDOVA
Azərbaycanda kənd turizminin inkişaf modeli………………………………………………………………….106
Rafael Sabir oğlu HÜSEYNOV
Aqrobiznes sahəsində elektron xidmətlərin tətbiqinin baza şərtləri və üstünlükləri………………113
Zeynəb Həbibağa qızı QİYASOVA
Azərbaycanda innovasiyalı inkişaf və aqrar sahibkarlığın təkmilləşdirilməsi……………………….119

 

V BÖLMƏ
AQRAR PROBLEMLƏR VƏ ONLARIN HƏLLİ İSTİQAMƏTLƏRİ

İslam Hacı oğlu İBRAHİMOV
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahənin potensialları və inkişaf amilləri…………………….127
Vahid Hacıbəy oğlu ABBASOV, Aytəkin Məmməd qızı HÜSEYNLİ
Kənd təsərüfatında istehsal fəaliyyətinin zəruriliyi və inkişaf prioritetləri……………………………136
Anar Fazil oğlu ABBASOV
Covid-19 pandemiyasının qlobal ərzaq təhlükəsizliyinə və kənd təsərrüfatının inkişafına təsiri…141
Nizami Cəlal oğlu QAFAROV, Mirvan Vüqar oğlu MƏMMƏDOV
Aqrar sahədə kiçik və orta biznesin kredit mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri……..155
Vilayət Abbas oğlu ƏLİYEV, Afət Adil qızı QULİYEVA
Balıq kürülərinin keyfiyyətinin tədqiqatı………………………………………………………………………….164
Yunis Musa oğlu SADIQOV
Üzümçülük və şərabçılığın inkişaf perspektivləri……………………………………………………………..171
Hikmət Nəsir oğlu İSMAYILOV
Aqrar sahədə maliyyə strategiyasının formalaşmasının effektivliyi və prioritetlər…………………179
Həcər Əjdər qızı ORUCOVA
Azərbaycan iqtisadiyyatının aqrar sahəsində tədarük və təchizat sisteminin rolu…………………..187

 

VI BÖLMƏ
BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR

Fazil Həşim oğlu ABBASOV, Günay İBADOVA
Dünya ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində beynəlxalq aqrobiznesin rolu……………………195
Sevda Məzahim qızı SÜLEYMANLI
Beynəlxalq ticarət və respublikada məişət əşyaları bazarının inkişafı………………………………….202
Fuad Oqtay oğlu HACIYEV
Kapital ixracı və innovasiya fəaliyyəti arasında əlaqələrin təhlili………………………………………..209