“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2022 çap olunub

I BÖLMƏ

ELMİ-PEDAQOJİ FƏALİYYƏT

Zahid Fərrux oğlu MƏMMƏDOV, Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV
Müasir universitetlərdə elmi-pedaqoji fəaliyyət: yeni çağırışlar və prioritet vəzifələr………………..5


II BÖLMƏ.
DÖVLƏT VƏ YERLİ İDARƏETMƏ. TİCARƏTİN, BİZNESİN VƏ MARKETİNQİN
TƏŞKİLİ MƏSƏLƏLƏRİ


Firuzə Nəcəf qızı ƏLİYEVA, İbrahim Aslan oğlu ASLANOV
Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin inkişaf problemləri və onların həlli yolları………………..19
Vasif Balaxan oğlu HƏZİYEV, Xavər Abdulməcid qızı HÜSEYNOVA
Asya Xalid qızı MEHBALIYEVA
Azərbaycanda biznesin idarə edilməsində strateji planlaşdırmanın rolu…………………………………27
Müslümat Allahverdi qızı ALLAHVERDİYEVA, Hüseyn Həsən oğlu QƏHRƏMANOV
Biznes fəaliyyətində marketinq strategiyalarının rolu………………………………………………………….35
Məmməd Hacı oğlu URKAYEV, Vaqif Məcid oğlu RAMAZANOV,
Sevinc Firuddin qızı BABAKİŞİYEVA
Marketinqin kommunikasiya sistemində PR-in rolu və müəssisələrdə onun tətbiqini
şərtləndirən amillər…………………………………………………………………………………………………………44
Kamran Rauf oğlu NƏBİZADƏ
Azərbaycanın postsovet ölkələri ilə ticarət əlaqələrinin əsas istiqamətləri……………………………..50


III BÖLMƏ.
ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ, SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ VƏ TURİZMİN
İNKİŞAFI

Zaur Rafiq oğlu ƏLİYEV
Sığorta məqsədilə neft-qaz sənayesində risklərin təsnifatı………………………………………………….55
Şövkət Abuzər qızı YUSUFOVA
Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin prioritet istiqamətləri………………………67
Арзу Беюкага кызы ИБРАГИМЛИ
Основные направления усиления пищевой безопасности Азербайджана в контексте
стратегических дорожных карт……………………………………………………………………………………..74
Aygün Alim qızı HACIYEVA, Mehriban Hidayət qızı HƏSƏNOVA,
Validə İsa qızı SALIYEVA
Kiçik və orta sahibkarlıq – bazar rəqabətinin inkişaf amili kimi……………………………………………84
Научно-практический журнал 


Aqil Məhiyəddin oğlu ƏSƏDOV, Zaur Ədalət oğlu ƏSƏDZADƏ,
Gözəl Rahib qızı ADIGÖZƏLLİ
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda turizm xidmətlərinin inkişaf istiqamətləri……………………….92


IV BÖLMƏ.
SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏR, NƏQLİYYAT SEKTORUNUN
SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİ

Zakir Qəşəm oğlu QULİYEV
Sənaye müəssisələrinin yerləşdirilməsinin iqtisadi cəhətdən əsaslandırılmış metodikası………….99
Teyyub Qəni oğlu ƏLİYEV, Nərminə Həmid qızı ABBASOVA
İqtisadi potensial və ona təsir edən amillər……………………………………………………………………….105
Köçəri Şamil oğlu ALLAHVERDİYEV
Abşeron-Xızı iqtisadi rayonunun nəqliyyat sisteminin fəaliyyət xüsusiyyətləri…………………….115
Toğrul Ramiz oğlu ƏKBƏRLİ
Böhran şəraitində iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin bəzi
aspektləri……………………………………………………………………………………………………………………..123
Kənan Sahəddin oğlu MUSAYEV
Şərqi Aralıq dənizində həmsərhəd ölkələrin dənizdə “Azad iqtisadi zonasının hüdudlarının”
müəyyən edilməsi uğrunda iqtisadi-diplomatik həmlələri………………………………………………….132
Əmirxan Zahid oğlu PAŞAYEV
Nəqliyyat sektorunda səmərəliliyin yüksəldilməsinin dünya təcrübəsi…………………………………140


V BÖLMƏ.
MALİYYƏ, QİYMƏTLİ KAĞIZLAR, GƏLİR VƏ XƏRCLƏRİN
MÜƏYYƏNLƏŞDİRİLMƏSİ


Rauf Mirzağa oğlu ALLAHYAROV
Müəssisələrdə gəlir və xərclərin optimal müəyyən edilməsi metodikası………………………………150
Bulud Cahangir oğlu SADİQOV, Lamiyyə Mübariz qızı HƏŞİMOVA
Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının inkişaf yolları…………………………………………………..159
Təranə Vidadi qızı İSMAYILOVA
Maliyyə potensialının qiymətləndirilməsinin maliyyə sabitliyinin təmin olunmasında
əhəmiyyəti……………………………………………………………………………………………………………………166


VI BÖLMƏ.
İNNOVASİYA, RƏQƏMSALLAŞMA VƏ MÜASİR İKT-LƏR


Yasəmən Əli qızı ƏLİYEVA
Aqrar sahənin inkişafının sürətlənməsində innovasiya mexanizminin rolu…………………………..174
Nazim Tofiq oğlu QƏNİZADƏ, Səbinə Əli Muxtar MUSTAFAYEVA
Biznesin strateji idarə edilməsində innovasiya layihələrinin strategiyaları və iqtisadi
səmərəliliyinin artırılması………………………………………………………………………………………………183
Рауф Насир оглы ГУШХАНЫ, Гюльнара Шукраддин гызы АГАБЕКОВА
Состояние и тенденции инновационного развития в Европе…………………………………………190
Анар Али оглы АЗИЗОВ
Основные тенденции цифровизации туризма……………………………………………………………….198
Səbinə Sadıx qızı ƏSƏDOVA
Aqrar sektorda rəqəmsal əkizlər modeli: beynəlxalq təcrübə və iqtisadi inkişaf……………………207
Nigar Akim qızı MƏMMƏDOVA
Rəqəmsallaşma şəraitində banklarda qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların auditinin
təkmilləşdirilməsi istiqamətləri……………………………………………………………………………………….216
Masoud BADIN
İran İslam Respublikasında sığorta sənayesinin rəqəmsal transformasiyası: paradiqma,
transfer və ya korreksiya prosesi……………………………………………………………………………………..225
Nərmin Mədəd qızı SƏTTƏROVA
İnnovasiya potensialının tədqiqinin konseptual məsələləri…………………………………………………234
Ülviyə Mahir qızı MƏMMƏDRƏHİMOVA
Müasir İKT-lər və onların təhsil sistemində rolu……………………………………………………………….242