“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2021 çap olunub

I BÖLMƏ.
MALİYYƏ MEXANİZMLƏRİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ


Elmira Əli qızı BALAYEVA; Kərim Qurban oğlu QURBANOV
Maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsinin təşkilati aspektləri: təhlükəsizlik və təcrübələrin
təhlili………………………………………………………………………………………………………………………………5
Новруза Гэйс кызы АДИЛОВА, Садагат АХМЕДОВА
Роль финансовых механизмов в социально-экономическом развитии в регионах
Азербайджанской Республики………………………………………………………………………………………13
Murad Bəylər oğlu MEHDİYEV
Azərbaycanda bankların fəaliyyətinin gücləndirilməsi problemləri və istiqamətləri………………..20
Fuad Oqtay oğlu HACIYEV
Xarici kapitalın bölüşdürülməsinin əsas nəzəri-metodoloji istiqamətləri………………………………..30
Elnur Elbrus oğlu ZEYNALOV
Məzənnə siyasətinin nəzəri-metodoloji aspektləri……………………………………………………………….39
Elmira Əli qızı BALAYEVA, Toğrul Faiq oğlu HÜSEYNOV
İqtisadi təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən dövlət borcunun idarə edilməsi……………………………..49


II BÖLMƏ.
ƏMƏYİN TƏŞKİLİ VƏ SOSİAL MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİ


Zülfiyyə Həsən qızı MƏMMƏDOVA; Toğrul Hikmət oğlu ƏHƏDOV
Əməyin təşkilini yaxşılaşdırmaq üçün motivasiyanın tətbiqi tədbirləri………………………………….57
Hicran Əmirxan qızı MİRZƏYEVA, Nailə Sabir qızı SARIYEVA
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və sosial-iqtisadi inkişafın əsas istiqamətləri……………..65
Rafiq Məcid oğlu RZAYEV
Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı və beynəlxalq reytinqlərdə mövqeyinin
yaxşılaşdırılması perspektivləri………………………………………………………………………………………..72


III BÖLMƏ.
MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİ VƏ İKT


Kənan Şöhrət oğlu VƏKİLOV
İnnovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsində beynəlxalq kooperasiyanın əhəmiyyəti…………….82
Yusif Ariz oğlu AĞAYEV
Müasir dövrdə qeyri-neft sənayesinin innovativ inkişafının əsasları……………………………………..91
Məzahir Talış oğlu BABAYEV, Nilufər Sabir qızı MƏMMƏDOVA
İnnovativ layihələrin idarə olunmasının inkişaf aspektləri………………………………………………….101
Elvin Vüqar oğlu ƏLİZADƏ
Rəqəmsal iqtisadi – texnoloji mühitdə sənaye istehsalının rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsi istiqamətləri…………………………………………………………………………………………….112
Elnarə Robert qızı SƏMƏDOVA, Sevil Vüqar qızı HÜSEYNOVA
İnformasiya texnologiyalarının biznesin inkişafına təsiri……………………………………………………120


IV BÖLMƏ.
İXRAC POTENSİALININ GÜCLƏNDİRİLMƏSİ


Наргиз Джамал кызы РАДЖАБОВА

Экспортный потенциал Aзербайджана…………………………………………………………………………127
Leyla Elxan qızı HACIYEVA
Üzümçülük və şərabçılıq kompleksində ixracın stimullaşdırılması mexanizmlərinin
təkmilləşdirilməsi………………………………………………………………………………………………………….135


V BÖLMƏ.
MÜƏSSİSƏLƏRİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ


Mübariz Adil oğlu TƏHMƏZOV
Azərbaycanın dövlətə məxsus müəssisələrində korporativ idarəetmə strukturunun
təkmilləşdirilməsi məsələləri………………………………………………………………………………………….143
Fərid Kazım oğlu ƏFƏNDİ
Neft müəssisələrinin idarəetmə aparatının təşkilinin və kadr siyasətinin nəzəri-metodoloji
aspektləri……………………………………………………………………………………………………………………..153
Zülfiyyə Həsən qızı MƏMMƏDOVA, Günel Elman qızı YUSUBOVA
Sənaye sahələrində iqisadiyyatın diversifikasiya prosesinin formalaşması və idarə
edilməsi xüsusiyyətləri………………………………………………………………………………………………….162


VI BÖLMƏ.
TURİZMİN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ


Vüsal Vüqar oğlu CƏFƏRLİ
Azərbaycanda müalicə turizminin inkişaf səviyyəsi və perspektivləri…………………………………170
Nicat Saleh oğlu MUSAYEV
Turizm sferasında təşkilati-iqtisadi mexanizmlərin işlənilməsinə təsir göstərən əsas
proseslərin mərhələlərlə icra modeli………………………………………………………………………………..178


VII BÖLMƏ.
AQRAR-ƏRZAQ PROBLEMLƏRİ VƏ ONLARIN HƏLLİ İSTİQAMƏTKLƏRİ


Elnur Qara oğlu ALLAHVERDİYEV
Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə təminat səviyyəsinin tədqiqi…………188
Sədaqət Elman qızı ƏHMƏDOVA, Vəfa Çingiz qızı QULİYEVA
Qloballaşma fonunda milli ərzaq kompleksinin dayanıqlı inkişafı………………………………………196
Əli Güloğlan oğlu BAĞIRZADƏ
Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması, emalı və ixracının
formalaşdırılmasının əsas istiqamətləri……………………………………………………………………………204
Qəfər Müşfiq oğlu BAĞIROV
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə aqrar sahədə sahibkarlığın inkişafının səciyyəvi cəhətləri……212