“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3-2021 çap olunub

I BÖLMƏ
MALİYYƏ, BANKLAR VƏ AUDİT


Elnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVA
Postpandemiya dövründə Azərbaycanda investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması prioritetləri………4
Kamran Maarif oğlu ABBASOV
İqtisadi proseslərdə şəffaflığın artırılmasında auditdən səmərəli istifadədə dünya təcrübəsi…….16
Müşfiq Mahal oğlu TÜKANOV
Müasir dövrdə kənd təsərrüfatında maliyyə-kredit mexanizminin səmərəli təşkili problemləri…24
Murad Teymur oğlu MƏMMƏDZADƏ
Büdcə xərclərinin mahiyyəti və səmərəliliyinin təmin edilməsi……………………………………………32
Fərid Şahin oğlu ƏSGƏRLİ
Bank likvidliyinin idarə edilməsinin nəzəri əsasları və iqtisadi mahiyyəti……………………………..38


II BÖLMƏ.
STRATEJİ İDARƏETMƏ


Yasəmən Əli qızı ƏLİYEVA
Qloballaşan dünyada strateji idarəetmə modelləri və yanaşmalar………………………………………….48
Afaq Fərhad qızı ASLANOVA, Orxan Azad oğlu KƏRİMOV
Xidmət müəssisələrində insan resurslarının strateji idarə edilməsi………………………………………..55
Orxan Xaqani oğlu NOVRUZOV
Strateji idarəetmədə strateji alternativlərin müəyyən edilməsi və onların tətbiqi, nəzarət və
qiymətləndirmə mərhələləri……………………………………………………………………………………………..63


III BÖLMƏ.
BİZNES VƏ SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ


Çingiz Allahyar oğlu İBRAHİMLİ
Beynəlxalq təcrübədə elektron biznesin iqtisadi artıma təsirinin tənzimlənməsinin bəzi
aspektləri……………………………………………………………………………………………………………………….72
Xavər Əbdülməcid qızı HÜSEYNOVA
Sahibkarlıq bazar iqtisadiyyatının aparıcı sahəsi kimi…………………………………………………………83
Ramil Əlöysəd oğlu ƏSGƏROV
Milli iqtisadiyyatda biznesin inkişafının spesifik xüsusiyyətləri……………………………………………91


IV BÖLMƏ.
MÜƏSSİSƏLƏRİN İQTİSADİYYATI, İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ EKONOMETRİK
PROQNOZLAŞDIRMA


Eldəniz Məzahir oğlu MƏHƏRRƏMOV
Müəssisə və təşkilatlarda kadr idarəetmə sisteminin təşkili………………………………………………….98
Nəzakət Rafiq qızı HƏSƏNOVA
Müəssisələrdə keyfiyyət sisteminin təşkili istiqamətləri…………………………………………………….105
Gülarə Əli qızı RƏHİMOVA
Ekonometrik proqnozların verilməsi zamanı reqressiya və korrelyasiya analizinin
aparılması…………………………………………………………………………………………………………………….115
Nuriyyə Zakir qızı NOVRUZOVA
Müəssisələrin fəaliyyətinin səmərəliliyinin və şəffaflığının artırılmasında daxili nəzarətin rolu..126
Ruslan Gəray oğlu QULİYEV
Azərbaycanda sağlamlıq-müalicə turizm müəssisələrinin inkişafına təsir edən amillər………….134
Nuridə Əliş qızı QASIMOVA
Çay emalı sənayesinin rəqabət qabilıyyətini idarə etmək üçün regional modelin konseptual
əsaslandırılması…………………………………………………………………………………………………………….143


V BÖLMƏ.
İQTİSADİ İNKİŞAF. MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİ. AQRAR SAHƏDƏ
KOOPERASİYA VƏ İKT


Anar Fazil oğlu ABBASOV
İqtisadi gerilik və iqtisadi inkişafın qeyri-bərabərliyi müasir dövrün qlobal təhdidlərindən
biri kimi……………………………………………………………………………………………………………………….150
Vasif Balaxan oğlu HƏZİYEV, Asya Xalid qızı MEHBALIYEVA
Milli innovasiya sisteminin inkişaf perspektivləri və informasiya təminatı rolunun
artırılması yolları…………………………………………………………………………………………………………..160
Arzu Nurəddin qızı RÜSTƏMOVA
Aqrar sektorda kooperasiyanın inkişafına təsir edən amillər və dünya təcrübəsi……………………168
Famil Vəli oğlu RÜSTƏMOV
Müasir iqtisadi şəraitdə aqrar sahədə rəqəmsallaşmanın əsas xüsusiyyətləri…………………………174
Gülsüm Şamil qızı BƏDİRZADƏ
Müasir dövrdə aqrar sahədə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının səmərəliliyinin
artırılması proritetləri…………………………………………………………………………………………………….184
Lalə Raqif qızı QULİYEVA
Müasir iqtisadiyyatın inkişafında reklamın rolu………………………………………………………………..192