Jurnal haqqında

Məlumat

Kooperasiyaelmipraktiki jurnal

 

Научно-практический журнал “Кооперация”

 

Scientific-practical journal “Cooperation”

 

 

Jurnal 2005-ci ilin yanvar ayından çıxır.

№ 3 (62)-2021

 

TƏSİSÇİ: AZƏRBAYCAN KOOPERASİYA UNİVERSİTETİ

 

 

 

 

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 15 mart 2005-ci il tarixdə №1250 ilə qeydə alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­ti ya­nında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 6 iyul 2012-ci il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə İqtisadiyyat elmləri üzrə “Azərbaycan Res­pub­likasında disser­ta­si­yaların əsas nəticə­lə­rinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na da­xil edilmişdir.

 

 

Redaksiyanın ünvanı:

AZ1106, Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Nəcəf  Nərimanov  küçəsi 93.

tel: 562-25-43, 562-74-24, faks: (+99412) 5614134

e.mail: aku1964@mail.ru

           info@aku.edu.az

web:  www.aku.edu.az