Nəşrlər

№ 1  –  PDF YÜKLƏ№ 2  –  PDF YÜKLƏ№ 3  –  PDF YÜKLƏ№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  – PDF YÜKLƏ

 

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ


№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


Konfans materialları

 

AZӘRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYӘTİNİN 100 İLLİYİNӘ
HӘSR EDİLMİŞ “MÜSTӘQİL AZӘRBAYCAN DÖVLӘTİNİN
ӘRZAQ TӘHLÜKӘSİZLİYİNİN TӘMİN EDİLMӘSİ VӘ
AQRAR SAHӘNİN RӘQABӘTQABİLİYYӘTİNİN
YÜKSӘLDİLMӘSİ PROBLEMLӘRİ” MÖVZUSUNDA


Beynәlxalq elmi – praktiki konfransın materialları :

PDF YÜKLƏ

 

“ZƏFƏR GÜNÜ: İŞĞALDAN
AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRDƏ
İQTİSADİYYATIN REİNTEQRASİYASI” mövzusunda

elmi-praktiki
konfransın materialları

PDF YÜKLƏ

 

“İŞĞALDAN AZAD OLUNMUŞ
ƏRAZİLƏRİN MƏSKUNLAŞDIRILMASI
VƏ İNFRASTRUKTURUN
BƏRPASI PROBLEMLƏRİ”  mövzusunda keçirilmiş


Respublika elmi – praktiki konfransın materialları :

PDF YÜKLƏ

 

2 may 2023–cü ildə keçirilən

 

“Heydər Əliyev və Müasir türk dünyası”

 

Mövzusunda

 

Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları :

 

PDF YÜKLƏ

 

1. “İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə dayanıqlı inkişafın və reinteqrasiyanın əsas prinsipləri

mövzusunda

respublika elmi-praktiki konfransın materialları :

 

PDF YÜKLƏ

 

 

 

2. “Azərbaycanda Ətraf Mühitin Sağlamlaşdırılmasında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu

mövzusunda

Elm və Doktorantura şöbəsi

Magistratura şöbəsi

Ekologiya və Coğrafiya kafedrası və Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 15 may 2024-cü ildə birgə keçirdikləri respublika elmi-praktiki konfransın

PROQRAMI :

 

PDF YÜKLƏ

 

Redaksiya Heyəti

Quliyev Eldar Allahyar oğlu

Baş redaktor

Bəyalı Xanalı oğlu Ataşov

Baş redaktorun müavini

Jurnal haqqında

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 15 mart 2005-ci il tarixdə №1250 ilə qeydə alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­ti ya­nında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 6 iyul 2012-ci il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə İqtisadiyyat elmləri üzrə “Azərbaycan Res­pub­likasında disser­ta­si­yaların əsas nəticə­lə­rinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na da­xil edilmişdir.