Nəşrlər

№ 1  –  PDF YÜKLƏ№ 2  –  PDF YÜKLƏ№ 3  –  PDF YÜKLƏ№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


№ 2  –  PDF YÜKLƏ


№ 3  –  PDF YÜKLƏ


№ 4  –  PDF YÜKLƏ

№ 1  –  PDF YÜKLƏ


 

Redaksiya Heyəti

Quliyev Eldar Allahyar oğlu

Baş redaktor

Bəyalı Xanalı oğlu Ataşov

Baş redaktorun müavini

Zakir Əli oğlu Nazıyev

Məsul redaktor

Jurnal haqqında

Jurnal Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 15 mart 2005-ci il tarixdə №1250 ilə qeydə alınmış, Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­ti ya­nında Ali Attestasiya Komissiyası Rəyasət Heyətinin 6 iyul 2012-ci il tarixli (protokol №10-R) qərarı ilə İqtisadiyyat elmləri üzrə “Azərbaycan Res­pub­likasında disser­ta­si­yaların əsas nəticə­lə­rinin dərc olunması tövsiyə edilən elmi nəşrlərin siyahısı”na da­xil edilmişdir.