“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2022 çap olunub

I BÖLMƏ.
İQTİSADİ NƏZƏRİYYƏ: MİLLİ TƏFƏKKÜRÜN FORMAIAŞMASI PROBLEMLƏRİ


Əvəz İslam oğlu BAYRAMOV
İqtisadi təfəkkürün milliləşməsi problemi: konseptual baxış…………………………………………………..4


II BÖLMƏ.
MALİYYƏ, MALİYYƏ İNSTİTUTLARI, BÜDCƏLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏR,
BANK SEKTORU


Elnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVA, Əminə Fərhad qızı QULİYEVA
Müəssisənin mənfəətliliyində dövriyyə kapitalının idarə edilməsi amilinin yeri və rolu…………..18
Bulud Cahangir oğlu SADİQOV, Elçin İmran oğlu ƏSGƏROV
Beynəlxalq iqtisadi sistemdə qlobal maliyyə institutlarının yeri və rolu…………………………………26
Jalə Məmmədəli qızı ƏFƏNDİYEVA
Aqrar sənaye müəssisələrinin maliyyə resurslarına çıxış imkanlarının müasir vəziyyəti………….32
Aynur Həsən qızı MƏMMƏDLİ
Maliyyə xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri………………………………………………………..39
Ləman Aydın qızı MƏMMƏDOVA, Aytəkin Paşa qızı MƏMMƏDOVA
Müəssisənin maliyyə resurslarının formalaşması və ondan səmərəli istifadə mexanizmi…………47
Fərid Rafiq oğlu MƏMMƏDHƏSƏNOV
Büdcələrarası münasibətlər çərçivəsində yerli büdcələrin balanslaşdırılması………………………….54
Türkay Əjdər qızı CƏBİYEVA
Banklarda əməliyyat risklərinin idarə edilməsi məsələləri……………………………………………………63
Leyla Fəxrəddin qızı ƏHMƏDOVA
Elmi-tədqiqat müəssisələrində biznes proseslərinin investisiya cəlbediciliyinin
artırılması məsələləri……………………………………………………………………………………………………….71


III BÖLMƏ.
ƏRZAQ TƏCHİZATI VƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ


Nizami Cəlal oğlu QAFAROV
Müstəqil Azərbaycanın aqrar inkişafı strategiyasının reallaşmasında yaşıl aqrar-ərzaq
təchizat zənciri üzrə idarəetmə sisteminin rolu…………………………………………………………………..80
Vilayət Abbas oğlu ƏLİYEV
Balıq kürülərinin tərkibində olan zülal və lipid fraksiyalarının tədqiqatı……………………………….88
Назифа Инаят кызы ГАСЫМОВА
Основные тенденции развития предпринимательства в Aзербайджане…………………………..97
Ceyhun Şakir oğlu TAĞIYEV
Sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafında vergi tənzimlənməsinin rolu………………………………………107


IV BÖLMƏ.
REGİONLARIN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ


Hüseyn Qədirulla oğlu BAĞIRSOYLU
Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi diversifikasiyanın müasir vəziyyətinin təhlili……..113
Elkiyar İkram oğlu ZİYADOV
Qloballaşma iqtisadiyyatına müasir nəzəri-metodoloji baxışlar………………………………………….120
Cabbar İsrafil oğlu İSMAYILOV, Könül Yaşar qızı ABDULLAYEVA
Xəzər dənizinin iqtisadi-sosial mövqeyi…………………………………………………………………………..128
Rövşən Ağahüseyn oğlu HƏSƏNOV, Amil Xosrov oğlu SAYILLI
Dövlət idarəetməsinin regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafının təmin
olunmasında rolu…………………………………………………………………………………………………………..135


V BÖLMƏ.
İQTİSADİ İNKİŞAF, İNNOVASİYA SİYASƏTİ VƏ İKT


Qəzənfər Salman oğlu SÜLEYMANOV, Emiliya Xanhüseyn qızı ŞAHVERƏNOVA
Müəssisənin rəqabətədavamlı iqtisadi inkişafında işgüzar reputasiyanın perspektivləri……….. 141
Tahir Vahid oğlu KƏRİMLİ
Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin olunmasında innovasiya siyasəti………………….150
Ayşən Rövşən qızı VƏLİBƏYLİ
İKT sektorunda innovasiya sahibkarlığının formalaşmasını şərtləndirən amillər…………………..156
Nigar Roman qızı HACIYEVA
Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru sahələrinin rəqabət qabiliyyətinin
yüksəldilməsi məsələləri………………………………………………………………………………………………..163


VI BÖLMƏ.
XARİCİ TİCARƏT VƏ LOGİSTİKA


Əhməd Yusif oğlu NƏSİROV
Böyük İpək Yolu layihəsinin siyasi-iqtisadi əhəmiyyəti və perspektivləri……………………………171
Səmirə Şəmsəddin qızı QULİYEVA
Xarici ticarətə müasir paradiqmal baxışlar və Azərbaycan gerçəkliyi………………………………….179
Murad İlham oğlu QASIMZADƏ
Logistik sistemin tarixi, inkişaf mərhələləri və funksiyaları……………………………………………….187