“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2024 çap olunub

 

I BÖLMƏ

QLOBAL ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

Eldar Alllahyar oğlu QULİYEV, Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV,
Aygün Eldar qızı QULİYEVA

Qida təhlükəsizliyində dövlət siyasətinin rolu: iqtisadi və demoqrafik çağırışlar

10.21511.ppm.22(2).2024.38

 

II BÖLMƏ

MALİYYƏ SİSTEMİ, İNVESTİSİYA CƏLBEDİCİLİYİ VƏ MALİYYƏ MÜNASİBƏTLƏRİ

Elşən Əli oğlu İBRAHİMOV

Maliyyə sisteminin modernləşdirilməsinin funksional və institusional aspektləri

10.30546/4.71.73001.2024.01

 

Məhərrəm Cəlal oğlu HÜSEYNOV, Elçin Arif oğlu SALAHOV, Niyaz Nizami oğlu MƏMMƏDOV,
Gülçin Mərdan qızı Tahirova
 
Kənd təsərrüfatına investisiya qoyuluşlarının maliyyə mənbələrinin rolu və genişləndirilməsi istiqamətləri
10.30546/4.71.73001.2024.02

 

Elnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVA

Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinə və ətraf mühitin sağlamlaşdırılmasına investisiyalar və onların nəticələri
10.30546/4.71.73001.2024.03

 

Qəzənfər Salman oğlu SÜLEYMANOV, Arzu İslam qızı MİRHEYDƏROVA Emiliya Xanhüseyn qızı ŞAHVERƏNOVA
 
Sənaye sahələrinin idarə edilməsində maliyyə resurslarından səmərəli istifadə
mexanizmlərinin işlənməsi
10.30546/4.71.73001.2024.04

 

Qurban Rauf oğlu MİRZƏYEV

Lizinq əməliyyatlarının və onların uçotunun qloballaşan maliyyə-uçot sistemində yeri və rolu
10.30546/4.71.73001.2024.05

 

Aygül Aydın qızı SƏLİMOVA

Aqrobiznes sistemində maliyyə münasibətlərinin formalaşmasına təsir edən amillər və onun inkişafının təkamülü
10.30546/4.71.73001.2024.06

 

Günel Gündüz qızı SULTANOVA, Pəri Əmirəhməd qızı HƏSƏNOVA

Azərbaycanda bank sektorunun rəqabətqabiliyyətliliyinin əsas parametrləri və
innovasiyalardan asılılığı
10.30546/4.71.73001.2024.07

 

Rəna Qənbər qızı TAĞIYEVA, S.R.QULİYEVA

Müasir iqtisadiyyatda qeyri-dövlət maliyyə nəzarətinin əhəmiyyəti
10.30546/4.71.73001.2024.08

 

Rəşad Arzuman oğlu MUSTAFAYEV

İqtisadi inkişafın tənzimlənməsində maliyyə metodlarından istifadənin zəruriliyi
10.30546/4.71.73001.2024.09

 

III BÖLMƏ

BÖYÜK QAYIDIŞ: İŞĞALDAN AZAD EDİLMİŞ ƏRAZİLƏRİN REİNTEQRASİYASI

Rəvan Malik oğlu PAŞAZADƏ, İslam Hacı oğlu İBRAHİMOV

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə (İAEƏ) investisiyaların cəlb edilməsinin stimullaşdırılması istiqamətləri
10.30546/4.71.73001.2024.010 

 

Hüseyn Rəyasət oğlu İSMAYILOV

İşğaldan azad edilmiş ərazilərin inkişaf prioritetləri
10.30546/4.71.73001.2024.011

 

IV BÖLMƏ

BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR

Elşad Yaqub oğlu MƏMMƏDOV, Aslan Cavid oğlu ƏZİMZADƏ,
Toğrul Əlverdi oğlu FƏRZULLAYEV
 
Çindən Azərbaycana ixracın ölkənin kommersiya müəssisələrinin fəaliyyətinə təsirləri
10.30546/4.71.73001.2024.012

 

Həmidə Adil qızı QAYIBXANOVA, Müslümat Allahverdi qızı ALLAHVERDİYEVA

Azərbaycanda beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi istiqamətləri
10.30546/4.71.73001.2024.013

 

Əsli Ruslan qızı EYYUBOVA, Fərid Fikrət oğlu BABAYEV

Qlobal ticarətdə risk sığortasının iqtisadi inkişafın tərəqqisinə təsiri

10.30546/4.71.73001.2024.014

 


 

Nəsimi Arif oğlu KƏLƏŞOV, Adil Şeyruz oğlu HÜSEYNOV

Xidmətlərin beynəlxalq ticarəti perspektiv seqment kimi
10.30546/4.71.73001.2024.015

 

V BÖLMƏ

YAŞIL İQTİSADİYYAT, MARKETİNQ, SAHİBKARLIQ VƏ BİZNES FƏALİYYƏTİ

Ləman Rafiq qızı ALLAHVERDİYEVA

Yaşıl iqtisadiyyat, yaşıl artım və davamlı inkişaf

10.30546/4.71.73001.2024.016

 

Müslüm Hətəm oğlu NƏZƏROV

Təhsil marketinqi” konsepsiyasının fəlsəfi əsasları
10.30546/4.71.73001.2024.017

 

Elşən YUSİFOV

Müasir mərhələdə inklüziv inkişaf və sahibkarlığin təşəkkülü problemləri
10.30546/4.71.73001.2024.018

 

Tərbiz Nəsib oğlu ƏLİYEV, Sidiqə İslam qızı BALAMİYEVA,

Aytən Faris qızı ƏBDÜRRƏHMANOVA
Bərk tullantıların təkrar emalında biznes fəaliyyətinin genişləndirilməsi
10.30546/4.71.73001.2024.019

 

Nigar Lətif qızı HÜSEYNOVA

Müasir şəraitdə innovasiyaya elmi yanaşmaların təkamülü
10.30546/4.71.73001.2024.020

 

VI BÖLMƏ

İNSAN KAPİTALI VƏ LAYİHƏLƏRİN İDARƏ EDİLMƏSİ

Ramil Teyyub oğlu ƏLİYEV, Sevda Faiq qızı MAHMUDOVA

Biznesin kadr təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri
10.30546/4.71.73001.2024.021 

 

Teyyub Qəni oğlu ƏLİYEV, Şəms Teyyub qızı ƏLİYEVA

İnsan kapitalının toplanması və onun müasir iqtisadiyyatda rolu
10.30546/4.71.73001.2024.022

 

Aysel İlqar qızı ƏZİMZADƏ, Firuzə Nəcəf qızı ƏLİYEVA

Layihə idarəçiliyində təşkilati davranış və komanda işinin səmərəli təşkili
10.30546/4.71.73001.2024.023

 

Əsmər İlham qızı İSAYEVA, Firuzə Nəcəf qızı ƏLİYEVA

Layihələrin idarə edilməsinə sistemli yanaşma və peşəkar idarəetmə
10.30546/4.71.73001.2024.024

VII BÖLMƏ

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYASI, REGİONAL İNKİŞAF VƏ ƏRZAQ BAZARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ

Шахла Поладхан кызы АЛИЕВА

Развитие информационно-коммуникационных технологий как перспективный
сектор развития экономики Азербайджана
10.30546/4.71.73001.2024.025

 

Sabir Bədrəddin oğlu QULUZADƏ

Regional iqtisadiyyatda texnoloji dəyişikliklərin prioritet istiqamətləri
10.30546/4.71.73001.2024.026

 
 

Kəmalə Əziz qızı HAQVERDİYEVA

Ərzaq bazarında makroiqtisadi tənzimləmənin əsas istiqamətləri
10.30546/4.71.73001.2024.027