“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3-2022 çap olunub

I BÖLMƏ.


YAŞIL İQTİSADİYYAT VƏ EKOLOGİYA

 

Vüsal QASIMLI, Ramil HÜSEYN Yaşıl iqtisadiyyat: qavrayış və reallıq…………………………………………………………………………………..5

Ülkər Xəlil qızı MAHMUDOVA, İsmayıl Muxtar oğlu ZEYNALOV,
Rəna Yusif qızı ƏHMƏDOVA, Elvira Hüsü qızı PİRİYEVA, Dilarə Əşrəf qızı HƏSƏNOVA
Xəzər dənizində ekstremal neft dağılmalarının və ləğvetmə tədbirlərinin hazırlanması…………..15


II BÖLMƏ.


DEMOQRAFİK PROSESLƏR VƏ SOSİAL PROBLEMLƏRİN HƏLLİ


Rəsmiyyə Sabir qızı ABDULLAYEVA
Demoqrafik amillərin pensiya sistemi ilə qarşılıqlı əlaqəsi………………………………………………….23


Kamran Yusif oğlu ƏLİYEV, Leyla Arif qızı HACIYEVA
İşğaldan azad olunmuş rayonlarda demoqrafik inkişafin perspektivləri…………………………………35


Əlizamin Əli oğlu QULİYEV
Məşğulluq və özünüməşğulluq: formalaşmanın konseptual məsələləri………………………………….45


III BÖLMƏ.


AQRAR-ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ


Aytac Fuad qızı XƏLİLOVA, Vahid Hacıbəy oğlu ABBASOV
Aqrar sahədə maddi-texniki resurslardan istifadənin mövcud vəziyyəti və səmərəliliyi…………..53


Elnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVA, Bulud Cahangir oğlu SADIQOV
Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin dövlət tənzimlənməsinin qiymətləndirilməsi və
təkmilləşdirilməsi mexanizmləri……………………………………………………………………………………….62


Əli Güloğlan oğlu BAĞIRZADƏ
Əmtəəlik və rəqabətqabiliyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının artırılması
istiqamətləri…………………………………………………………………………………………………………………..68


Şəlalə Knyaz qızı HƏSƏNOVA
Aqrar sferada istehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin metodoloji əsasları………………77


IV BÖLMƏ.


BANK SEKTORU, MALİYYƏ İNSTİTUTLARI, MALİYYƏ HESABATLARI,
BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏDƏ AUDİT


Ülvi YAQUBOV, Mübariz BAĞIROV
Azərbaycan bank sektorunun devalvasiya dövründə səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi………….86


Nübar Ənvər qızı HÜSEYNOVA, Elnurə Bünyat qızı MƏMMƏDOVA
Müasir dövrdə Azərbaycan banklarında həyata keçirilən əməliyyatların təsnifatı……………………93


Elçin İmran oğlu ƏSGƏROV, Bulud Cahangir oğlu SADIQOV
Beynəlxalq iqtisadi sistemdə qlobal maliyyə institutlarının yeri və rolu…………………………………98


Rauf Mirzaga oğlu ALLAHYAROV
Methods of adapting financial reporting forms of enterprises to national and international
standarts………………………………………………………………………………………………………………………104


Ənvər Allahyar oğlu QASIMOV
Neft-qaz sənayesində beynəlxalq maliyyələşmənin mahiyyəti və onun inkişafının əsas
istiqamətləri…………………………………………………………………………………………………………………114


Ilhama Valeh GASIMOVA
Audit and its development stages in international practice…………………………………………………124


V BÖLMƏ.


İQTİSADİ TƏHLİL VƏ REGİONLARIN SOSİAL İNFRASTRUKTURUNUN İNKİŞAFI
İSTİQAMƏTLƏRİ


Qəfər Müşfiq oğlu BAĞIROV
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə infrastrukturun yaradılması istiqamətləri…………………………..133


Cəmilə Elçin qızı QULİYEVA, M.R.TAĞIYEV
Regionlarda sosial infrastruktur sahələrinin inkişaf etdirilməsi…………………………………………..142


Elvin Vaqif oğlu HÜSEYNOV, Asya Xalid qızı MEHBALIYEVA
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair qəbul edilmiş dövlət proqramı regionların
sosial-iqtisadi inkişafının təkanverici amili kimi……………………………………………………………….150


Ruhiyyə Cəfər qızı HACIYEVA
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizliyinin uzunmüddətli dövr perspektivləri………158


Pərvin Sidqi qızı SOLTANLI
İqtisadi təhlükəsizliyin təminində məşğulluğun rolu………………………………………………………….165


VI BÖLMƏ.


DAVAMLI İNKİŞAF, AZƏRBAYCANDA NƏQLİYYAT VƏ LOGİSTİKA


Malik Marif oğlu MÜRSƏLOV
Davamlı inkişaf: mahiyyəti və prinsipləri………………………………………………………………………..173

Kanan Arzu HASANZADA, Inara Rza RZAYEVA


Directions of use the internatıonal experience in the development of transport and logistics
system in Azerbaijan……………………………………………………………………………………………………..183


VII BÖLMƏ.


TURİZMİN İNKİŞAFI ASPEKTLƏRİ


Sevil Rauf qızı ELYAZOVA, Arzu Nəcəf oğlu HƏSƏNOV
Turizmin statistikasının təkamülünün tarixi-elmi aspektləri……………………………………………….195

Ülviyyə Kamran qızı XƏLİLZADƏ, Kərim Cənnət oğlu KƏRİMOV,
Vilayət İbrahim oğlu İSMAYILOV
Beynəlxalq turist axını aktivliyinin nəzəri-metodoloji əsasları……………………………………………203


VIII BÖLMƏ.


İNNOVASİYA, RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT


Müslüm Hətəm oğlu NƏZƏROV
İnnovativ iqtisadiyyatın inkişafında intellektual kapitalın rolu……………………………………………211


Fuad Maarif oğlu İBRAHİMOV
İnnovasiyalı inkişafın investisiyalaşmasının konseptual məsələləri……………………………………..221


Rafiq Məcid oğlu RZAYEV
İnnovasiya fəaliyyətinin idarəetmə metodları və bu fəaliyyətin sənaye müəssisələrində
səmərəli təşkilinin əsas prinsipləri…………………………………………………………………………………..230


Maya Rasət qızı QOCAYEVA
Sənaye sahələrinin inkişafında innovasiyaların yeri və rolu……………………………………………….237


Teyyub Qəni oğlu ƏLİYEV, Şəms Teyyub qızı ƏLİYEVA
Rəqəmsal iqtisadiyyatda insan kapitalının inkişafının rolu…………………………………………………246


Tahir Əli oğlu SADIQOV
Azərbaycan Respublikasında rəqəmsal iqtisadiyyat şəraitində vergi inzibatçılığının təşkili……255


Cavidan Rəsul oğlu HEYDƏROV
Birgə fəaliyyətdə uçotun rəqəmsallaşmasına yeni baxışlar…………………………………………………265