“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №2-2023 çap olunub

I BÖLMƏ.


TƏDQİQAT UNİVERSİTETLƏRİ HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR

 

Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV, Zahid Fərrux oğlu MƏMMƏDOV
Müasir universitetlərdə elmi fəaliyyət: ümumi problemlər və fərqli yanaşmalar………………………. 5


II BÖLMƏ.


QLOBAL İQTİSADİYYAT, LOGİSTİKA, KLASTERLƏRİN GENİŞLƏNDİRİLMƏSİ VƏ İNNOVATİV İNKİŞAF


Zəhra İsa qızı SƏMƏDOVA
Qlobal iqtisadiyyat və logistik problemlər………………………………………………………………………….16
Zibeydə Arif qızı ŞƏKƏRƏLİYEVA
Müasir şəraitdə logistika sisteminin iqtisadiyyatın inkişafında rolunun artması………………………24
Leyla Şükür qızı ATAKİŞİYEVA
Turizm klasterinin inkişafı üzrə Azərbaycan hökumətinin marketinq fəaliyyətinin əsas
istiqamətləri…………………………………………………………………………………………………………………..32
İlahə Sultan qızı ƏLİBƏYLİ
Azərbaycanda klasterləşmənin yaradacağı faydalar və mümkün iqtisadi çatışmazlıqlar…………..39
Fuad Məmməd oğlu BƏDİROV
Emal sənayesinin inkişafı şəraitində innovasiya klasterlərinin yaradılması…………………………….47
Yusif Ariz oğlu AĞAYEV
İnnovativ inkişafın təmin edilməsində strateji baxış……………………………………………………………54


III BÖLMƏ.


AQRAR-ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ


Fuad Zakir oğlu ABBASOV
Aqrar-ərzaq məhsullarının və aqraq sahə müəssisələrinin rəqabətqabiliyyətlilik strategiyasının
formalaşdırılmasında aqromarketinqin rolu………………………………………………………………………..62
Eldəniz Məzahir oğlu MƏHƏRRƏMOV
İqtisadi rayonlarda aqrar sahənin inkişafının və reinteqrasiya problemlərinin nəzərı aspektləri….72
Fərid Fikrət oğlu BABAYEV
Azərbaycanda qida sənayesinin inkişafında mövcud olan problemlər və onların həlli yolları…..81
Fuad Maarif oğlu İBRAHİMOV
Aqrar-sənaye sahələrində investisiya-innovasiya siyasətinin prioritetləri……………………………..88
Təhminə Paşa qızı BALACAYEVA
Azərbaycanda emal sənayesinin inkişafının prioritet istiqamətləri………………………………………..97


IV BÖLMƏ.


İQTİSADİ RAYONLARIN İNKİŞAFI, MÜƏSSİSƏLƏRİN
BİZNES STRATEGİYASI VƏ SƏNAYE KOMPLEKSLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ


Zümrüd Cümşüd qızı NƏSİBOVA
Qlobal çağırışlar nəzərə alınmaqla iqtisadi rayonların inkişaf etdirilməsinin metodoloji
xüsusiyyətləri……………………………………………………………………………………………………………….105
Təbriz Sudeib oğlu ABBASOV
Azərbaycanda postkonflikt dövründə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında iqtisadi
artımın əhəmiyyəti………………………………………………………………………………………………………..113
Эльвин Рауль Тамерлан БУНЬЯДОВ, Лала Гамлет кызы ИСМАИЛОВА
Основы реализации бизнес-стратегии на предприятиях……………………………………………….121
Расим Ильхам оглы МАМЕДЗАДЕ, Фуад Агакерим оглы ГУЛИЕВ
Типы стратегий, применяемых в бизнесе, и примеры из практики………………………………..129
Башир Мугумаевич ЕЗНАЕВ, Севинч Сакит кызы ТАГИЗАДЕ
Методы и анализ качества в управлении промышленным комплексом…………………………138
Рауль Эльханович ЯКУБОВ, Нармина Гамид кызы АББАСОВА
Пути снижения отрицательных влияний на окружающую среду отраслей
нефтегазовых предприятий………………………………………………………………………………………….145

 

V BÖLMƏ.


MÜHASİBAT UÇOTU, AUDİT VƏ MALİYYƏ BAZARLARININ TƏHLİLİ
MƏSƏLƏLƏRİ


Vüqar Muxtar oğlu MEHDİYEV
Kommersiya müəssisələrində kapitalın rəqəmsal mühasibat uçotunun təşkili məsələləri……….155
Səadət Ramil qızı QULİYEVA
Balans mənfəətinin təhlili……………………………………………………………………………………………..169
Rəşad Arzuman oğlu MUSTAFAYEV
Dövlətin fiskal siyasətinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi…………………………………………….175
Esmira HƏSƏNZADƏ
İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında büdcə və pul-kredit siyasətinin rolu……………………182
Vüqar Pənah oğlu ƏHMƏDZADƏ, Süleyman Mehrəli oğlu QASIMOV
Azərbaycanda gələcək dövrdə investisiya üçün perspektivli sahələr……………………………………190
Cavid Ramiz oğlu MƏLİKLİ
Azərbaycanda kənd təsərrüfatında daxili auditin rolunun qiymətləndirilməsi……………………….196
Günay Cahangir qızı ƏSƏDOVA
İdarəetmə uçotunun təşkili problemləri və onların həlli yolları………………………………………………204
Türkan Hamlet qızı NƏBİYEVA
Beynəlxalq maliyyə bazarlarının qloballaşması proseslərinin təhlili……………………………………214


VI BÖLMƏ.


İNSAN KAPİTALININ İDARƏ EDİLMƏSİ


Guo JİCHENG, Самира Керим кызы АКИМОВА
Управление человеческим капиталом на промышленных предприятиях………………………222
Nərmin Murad qızı HÜSEYNZADƏ
Xidmət sektorunda insan resurslarının idarəetmə sisteminin nəzəri əsasları…………………………230