“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2023 çap olunub

I BÖLMƏ.

İQTİSADİYYAT VƏ “İQTİSADİ İNSAN” FENOMENİ

Əvəz İslam oğlu BAYRAMOV
“İqtisadi insan” abstraksiyası: özünüaldanışın elmi statusu üzərində tənqidi gəzişmələr……………4

II BÖLMƏ.

MALİYYƏ VƏ İNVESTİSİYA MƏSƏLƏLƏRİ

Orxan Şəfa oğlu ŞADMANLI
İcarə əməliyyatları və IFRS 16-nın gətirdiyi yeniliklər………………………………………………………..17
Фахри Расим оглы САТТАРОВ
Анализ и перспективы развития рынка корпоративных ценных бумаг в
Азербайджане……………………………………………………………………………………………………………….24
Zaur Cahangir oğlu ƏSƏDOV
Qlobal iqtisadi-maliyyə böhranlarının xarakterik xüsusiyyətləri və onların Azərbaycan
sənaye sektorunun fəaliyyətinə təsirinin tədqiqi………………………………………………………………….31
Nərminə Rəhman qızı MƏMMƏDOVA, Firuzə Nəcəf qızı ƏLİYEVA
İdarəçilik fəaliyyətində layihələrin maliyyələşdirilməsinin tənzimlənməsi və idarə edilməsi……42
Emil Ehtibar oğlu QAFAROV
Elektron avadanlıqlar istehsalı müəssisələrinin investisiya fəaliyyətinin səmərəliliyinin
konseptual məsələləri………………………………………………………………………………………………………49
Elnarə Nəbi qızı ƏHMƏDOVA
Ticarətdə vergitutmanın xüsusiyyətləri……………………………………………………………………………..58
Vilayət Bədir oğlu MİRZƏYEV
Elektron kommersiyanın vergi tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri…………………………………………..65
Ульвия Рамиз кызы ХУДАВЕРДИЛИ, Севинч Сакит кызы ТАГИЗАДЕ
Формирование информационно-аналитического обеспечения инновационного
потенциала……………………………………………………………………………………………………………………70

III BÖLMƏ.

AQRAR SAHƏNİN VƏ ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ

Akif Həmzə oğlu VƏLİYEV
Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafının iqtisadi aspektləri………………………………………………….78
Aytəkin Məmməd qızı XƏLİLOVA
Aqrar sahədə istehsal sahibkarlığının təşkilinin regional xüsusiyyətləri…………………………………90
Xuraman İsmayıl qızı RZAYEVA
Aqrar sahədə istehsal resursları bazarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri……………………………..99
Yusif Qəşəm oğlu ABAYEV
Aqrar emal fəaliyyətinin mahiyyəti, aqrar istehsal və emal subyektlərinin qarşılıqlı
münasibətləri………………………………………………………………………………………………………………..108
Ülviyyə Rofət qızı NƏRİMANLI
Adi mərcimək genefonduna aid sort və sortnümunələrin gübrədən asılı olaraq
məhsuldarlıq və biokimyəvi xüsusiyyətlərinin təhlili…………………………………………………………116
Tərlan Kəniş qızı QORÇİYEVA
Ət və süd emalı müəssisələrinin bazar fəaliyyətinə təsir göstərən amillərin təhlili…………………123

IV BÖLMƏ

İNSAN RESURSLARI VƏ KADR SİYASƏTİ

Teyyub Qəni oğlu ƏLİYEV, Şəms Teyyub qızı ƏLİYEVA
Rəqəmsal iqtisadiyyatda insan kapitalının qiymətləndirilməsi……………………………………………133
Məhin Xəqani qızı ŞAHSUVARLI
İntellektual kapital sosial-iqtisadi inkişafın əsas prioriteti kimi…………………………………………..142
Nərmin Bəşir qızı CƏFƏROVA
İnsan kapitalının iqtisadi inkişafa təsir mexanizmi…………………………………………………………….148
Elşah Hafiz oğlu ŞİRİNOV, Firuzə Nəcəf qızı ƏLİYEVA
Dövlət qulluğunda kadr siyasəti və kadr potensialının gücləndirilməsində
kompetensiyaların rolu…………………………………………………………………………………………………..155

V BÖLMƏ.

BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR, DAYANIQLI İNKİŞAFIN DÜNYA TƏCRÜBƏSİ, İQTİSADİ RAYONLARIN İNKİŞAFI VƏ MARKETİNQ FƏALİYYƏTİ

Zahid Sarvan oğlu CƏFƏROV, Müslümat Allahverdi qızı ALLAHVERDİYEVA
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi rayonlarının müasir inkişaf xüsusiyyətləri
(Dağlıq-Şirvan iqtisadi rayonu)………………………………………………………………………………………161
Şamil Eldar oğlu ƏZİZOV
“Bir kəmər, bir yol təşəbbüsü”nü şərtləndirən amillərin reallaşmasının sosial-iqtisadi
səmərəliliyi…………………………………………………………………………………………………………………..172
Orman Təminxa oğlu ABDİNOV
Dayanıqlı inkişafın təmin edilməsində dünya təcrübəsi……………………………………………………..181
Eldar Eman oğlu QURBANOV, Zülfiyə Həsən qızı MƏMMƏDOVA
Transmilli korporasiyaların idarəetmə mexanizmlərinin xüsusiyyətləri və iqtisadiyyatın
inkişafında rolu…………………………………………………………………………………………………………….187
Vaqif Məcid oğlu RAMAZANOV, Həcər Şöhrəddin qızı VƏLİZADƏ
Biznes əlaqələrinin qurulmasında marketinq kommunikasiya sisteminin rolu………………………1