“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4-2022 çap olunub

I BÖLMƏ.

ÜMUMİ İQTİSADİ MƏSƏLƏLƏR


Vasif Balaxan oğlu HƏZİYEV, Aydın Ehtibar oğlu BƏHRƏMOV
Biznes planın formalaşmasının nəzəri metodologiyası…………………………………………………………4
Наргиз Джамал кызы РАДЖАБОВА
Применение методики межотраслевого баланса в исследовании структуры
национальной экономики………………………………………………………………………………………………12
Gülnarə Telman qızı ƏHMƏDOVA
Elmi-texniki sferada innovasiya fəaliyyətinin təşkilati formaları…………………………………………..19
Nuranə Namiq qızı ABDULLAYEVA, Qəzənfər Salman oğlu SÜLEYMANOV
Media platformalarında yerləşdirilən reklamların istehlakçı davranışına təsirinin
qiymətləndirilməsi………………………………………………………………………………………………………….27


II BÖLMƏ.

SOSİAL-İQTİSADİ PROBLEMLƏR


Səbinə Həbib qızı BAYRAMOVA
Məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi vəziyyətinin dövlət tərəfindən yaxşılaşdırılmasının
hüquqi və təşkilati əsasları……………………………………………………………………………………………….35
Nurlan Y. İMAMƏLİYEV, Vilayət İ. İSMAYILOV
Müvafiq indiqatorların tətbiqi ilə əhalinin həyat səviyyəsinin qiymətləndirilməsi…………………..42
Arzu Nurəddin qızı RÜSTƏMOVA
Sosial sferanın inkişaf amilləri və idarə edilməsi………………………………………………………………..53
Yusif İsrafil oğlu İSMAYILZADƏ
Qloballaşma şəraitində xidmət sahəsi müəssisələrinin inkişafının nəzəri əsasları……………………58

 

III BÖLMƏ.


ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ


Firdovsi F. FİKRƏTZADƏ
Azərbaycanın buğda ilə özünütəminetmə səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələləri……………………64
Səxavət Saleh oğlu HEYDƏRLİ
Ərzaq təhlükəsizliyinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri………………………………………………………75
Fərid Fikrət oğlu BABAYEV
Kənd təsərrüfatının rəqabətqabiliyyətliliyinin təyin edilməsi……………………………………………….83
Nigar Rəhman qızı HÜSEYNOVA
Qida sənayesi məhsullarının inkişafına və formalaşmasına təsir edən amillər………………………..90
Könül Hümbət qızı ƏLƏKBƏROVA, Şahin Əsədulla oğlu HƏBULLAYEV
Kaqor tipli şərabların istehsalı və keyfiyyətinin təmini yolları……………………………………………..97

IV BÖLMƏ.


BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR, LOGİSTİKA VƏ TURİZM


Ümmuhəbibə Məhəmmədtağı qızı QƏLƏNDƏROVA
Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların funksiyalarına görə fərqləndirilməsi………………………………….107
Zəhraxanım İsa qızı SƏMƏDOVA
Logistika və beynəlxalq ticarətin nəzəri-konseptual əsasları………………………………………………116
Musa Rzaqulu oğlu HACIYEV
Ölkənin iqtisadi inkişafında hava nəqliyyatının yeri………………………………………………………….123
Murad Rahim oğlu MƏMMƏDOV
Təsərrüfat subyektlərinin rəqabət üstünlüklərinin təmin edilməsinin logistik şərtləri və
onlara təsir edən amillər…………………………………………………………………………………………………130
İlknur Rahib oğlu RƏCƏBLİ
Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarında rəqəmsallaşmanın xarici təcrübəsinin öyrənilməsi………..137
Arzu Alim qızı HÜSEYN
Azərbaycan-Türkiyə arasında viza ləğvinin turizmin inkişafına təsiri………………………………….143


V BÖLMƏ.


MÜƏSSİSƏLƏRİN İQTİSADİYYATI VƏ İDARƏ EDİLMƏSİ


Tural Qəzənfər oğlu HƏSƏNOV, Qəzənfər Salman oğlu HÜSEYNOV
Sənaye müəssisələrində yarana bilən risklərin azaldılması və idarə edilməsi strategiyasının
işlənməsi……………………………………………………………………………………………………………………..151
Simur Faiq oğlu İSLAMİ, Şəms Teyyub qızı ƏLİYEVA
Marjinal təhlil yolu ilə qərarların qəbul edilməsi metodologiyası………………………………………..158
Мелтем Фархад гызы АБДУРРАХМАНЛЫ, Гюлянбяр Ариф гызы АЗИЗОВА
Разработка эффективных мер государственного регулирования экономики для
преодоления последствий пандемии Ковид-19…………………………………………………………….167
Təhminə Paşa qızı BALACAYEVA
Müəssisələrin rəqabətqabiliyyətlilik amilləri və onun qiymətləndirilməsi prinsipləri…………….175


VI BÖLMƏ.


QİYMƏTLİ KAĞIZLAR, İNVESTİSİYA, AUDİT


Əfsanə Bəbir qızı QULİYEVA
Qiymətli kağızlarla əməliyyatların analitik qiymətləndirilməsi………………………………………………184
Arif Azər oğlu MUSTAFAYEV
Şuşa şəhərinin sosial-iqtisadi dirçəldilməsinin investisiya təminatı……………………………………..191
Cavidan Rəsul oğlu HEYDƏROV
Birgə fəaliyyətdə daxili auditin idarəetmə funksiyalarının təkmilləşdirilməsi……………………….197