“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №3-2023 çap olunub

I BÖLMƏ.
AQRAR-ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ


Azər Ağazeynal oğlu QURBANZADƏ
Dövlətin aqrar siyasətinin ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında rolu……………………………………4
Afiq Cavanşir oğlu NƏSİBOV
Aqrar-sənaye kompleksində biznesin davamlı inkişafının təmin edilməsinin rəqabət amili……….11
Famil Vəli oğlu RÜSTƏMOV
Azərbaycanda kənd yerlərinin inkişafında aqrar turizmin rolu və əhəmiyyəti…………………………..21
Əkrəm Niyazi oğlu HƏSƏNZADƏ
Aqrar sahədə innovativ texnologiyaların tətbiqi mərhələləri………………………………………………….28
Qurban Rauf oğlu MİRZƏYEV
Aqrar sahədə lizinq əməliyyatlarının auditi, onun müasir metod və metodoloji əsasları…………….35
Xanım Ehtibar qızı HƏSƏNOVA, Fərid Şakir oğlu VƏLİYEV
Kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri…..45


II BÖLMƏ.


MALİYYƏ MƏSƏLƏLƏRİ VƏ ANTİİNFLYASİYA SİYASƏTİ

 

Rahib Nadir oğlu KAZIMOV, Fariz Qasım oğlu ƏMRAHOV
Təsərrüfat subyektlərinin maliyyə dayanıqlığının təhlili metodikasının təkmilləşdirilməsi………..51
Rauf Mirzağa oğlu ALLAHYAROV
Müəssisələrin maliyyə uçotunun tərtibi sistemində kapitalın saxlanması və mənfəətin
tanınması istiqamətləri…………………………………………………………………………………………………….58
Pərvin Hüseyn oğlu İDRİSLİ
Kredit resursları maliyyə təminatının və sabitliyinin əsas vasitələrindən biri kimi………………….68
Səbuhi Mübariz oğlu ABBASOV
İnkişaf etmiş ölkələrdə aparılan antiinflyasiya siyasətinin əsas istiqamətləri………………………….75
Həsən Vüqar oğlu QƏNBƏROV
Azərbaycanda bank sektorunun inkişaf göstəriciləri…………………………………………………………….83
Rauf Qədir oglu MUSTAFAYEV, Əsgər İmaməli oğlu ƏLİYEV
Beynəlxalq qiymətləndirmə standartları…………………………………………………………………………….89


III BÖLMƏ.


ÜMUMİ İQTİSADİ PROBLEMLƏR

 


Nadir Bəyməmməd oğlu ƏKBƏROV
İqtisadi artımın mahiyyəti və nəzəri-metodoloji əsaslarına baxış………………………………………….101
Eldost Şahmirzə oğlu SƏFƏRLİ
Milli iqtisadiyyatın formalaşmasında dağ-mədən sənayesinin rolu, mövcud vəziyyəti və
perspektivləri……………………………………………………………………………………………………………….110
Rza Tofiq oğlu MİRZƏYEV, Şəms Teyyub qızı ƏLİYEVA
Dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin reallaşdırılması mexanizmi…………………………………………….121


IV BÖLMƏ.


SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR, İNSAN KAPİTALI VƏ ƏMƏK POTENSİALININ
FORMALAŞDIRILMASI


Müslüm Hətəm oğlu NƏZƏROV
Sosial tərəfdaşlıq və sosial münasibətlərin formalaşmasının fəlsəfi əsasları………………………….130
Fərhad Nəcəf oğlu NƏSİBOV, Əkimə Əmir qızı ƏHMƏDOVA
Müasir dövrdə insan kapitalının yaranmasının mahiyyəti və xüsusiyyətləri…………………………..142
Elvin Nofəl oğlu MƏHƏRRƏMOV, Əkimə Əmir qızı ƏHMƏDOVA
İnsan kapitalı və onun qiymətləndirilməsi…………………………………………………………………………149
Gültac Dilqəm qızı BAYRAMLI, Zaur Rauf oğlu ƏSƏDOV
Əmək potensialının formalaşdırılmasının əsasları……………………………………………………………..156


V BÖLMƏ.


KLASTERLƏRİN VƏ SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFI MƏSƏLƏLƏRİ


Nərgiz Fikrət qızı HÜSEYNOVA
Klasterlərin emal sənayesi sahələrinin inkişafında rolu………………………………………………………163
Günel Mirzə qızı MƏMMƏDZADƏ
Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin sistemli təhlili……………………………………..171
Məleykə Eldəniz qızı XƏLƏFOVA, Rövşən Ağahüseyn oğlu HƏSƏNOV
Sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətində risklərin hesablanması metodları və idarə edilməsi
istiqamətləri…………………………………………………………………………………………………………………178