“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №1-2024 çap olunub

I BÖLMƏ

İQTİSADİ TƏHLÜKƏSİZLİK, RƏQABƏT MÜHİTİ VƏ DAVAMLI İNKİŞAF
MƏSƏLƏLƏRİ


Алия Шаир кызы ГАДЖИГАИБОВА
Некоторые аспекты обеспечения экономической безопасности страны

10.30546/1.72.2024.12  -- YÜKLƏ

 

Zaur Ədalət oğlu ƏSƏDZADƏ
Rəqabətqabiliyyətli istehsal davamlı inkişafı şərtləndirir

10.30546/1.72.2024.2 -- YÜKLƏ

 

Ramazan Vüsal oğlu RZAYEV, Qəzənfər Salman oğlu SÜLEYMANOV
Sənaye müəssisələrində texnogen təsirlərin müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi

10.30546/1.72.2024.20 -- YÜKLƏ

 

Yusif Əziz oğlu ƏLƏKBƏRLİ, Fərid Fikrət oğlu BABAYEV
Davamlı iqtisadi inkişafın müəyyənləşdirilməsinə metodoloji yanaşmalar

10.30546/1.72.2024.23 -- YÜKLƏ

 

Günay Cəmil qızı YAQUBOVA, Leyla Qabil qızı XASİYEVA
Makroiqtisadi sabitliyin gücləndirilməsi yolları

10.30546/1.72.2024.11 -- YÜKLƏ

 

Anar Rəsul oğlu MEHDİYEV
Dayanıqlı inkişaf məqsədləri və təbii resurslardan istifadənin innovativ üsulları

10.30546/1.72.2024.3 -- YÜKLƏ

 

Mahir Mahmud oğlu MƏMMƏDOV, Aytən Səfəralı qızı ZEYNALOVA
Fond bazarlarında rəqabət mühiti

10.30546/1.72.2024.15 -- YÜKLƏ

 

II BÖLMƏ.


İNVESTİSİYA CƏLBEDİCİLİYİ, BİZNES RİSKLƏRİNİN İDARƏ EDİLMƏSİ VƏ
MALİYYƏ BAZARI


Paşa Allahverdi oğlu MAHMUDOV
İnvestisiya cəlbediciliyinin kateqoriyası və onun müasir məzmunu

10.30546/1.72.2024.19 -- YÜKLƏ

 

Elgiz Fəqani oğlu TƏHMƏZLİ, Fərid Fikrət oğlu BABAYEV
Azərbaycanın xarici ticarətində valyuta tənzimlənməsinin mövcud şərtlərinin
qiymətləndirilməsi

10.30546/1.72.2024.6 -- YÜKLƏ

 

Mirsadiq Mirdamət oğlu TAĞIZADƏ, Firuzə Nəcəf qızı ƏLİYEVA
Biznes risklərinin idarə edilməsi sistemlərinin metodları və tənzimlənməsi

10.30546/1.72.2024.1 -- YÜKLƏ

 

Zaur Ürfan oğlu ƏSƏDOV, Kifayət Aslan qızı XUDAVERDİYEVA
İnventarizasiya – mal-material ehtiyatlarına nəzarətin mühüm üsulu kimi

10.30546/1.72.2024.9 -- YÜKLƏ

 

Leyla Kamran qızı ƏSƏDOVA, Kamran Yusif oğlu EYYUBOV
Examining the impact of financıal markets on small and medium-sızed enterprises (SMES)
in Azerbaijan

10.30546/1.72.2024.14 -- YÜKLƏ

 

Mammad Aslan SOFİYEV, Konul Abdusalam BUYUKER
Evaluation of taxation structures in developed economies: comparative analysis

10.30546/1.72.2024.16 -- YÜKLƏ

 

III BÖLMƏ.


KƏND TƏSƏRRÜFATININ İNKİŞAFI VƏ QİDA TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMLƏRİ


Eldar Əli oğlu QULİYEV
Kənd təsərrüfatının və kəndin inkişafının mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri

10.30546/1.72.2024.5 -- YÜKLƏ

 

Arzu Nurəddin qızı RÜSTƏMOVA
Qlobal qida təhlükəsizliyi problemlərinin həlli yolları

10.30546/1.72.2024.4 -- YÜKLƏ

 

Elmir Heydər oğlu MAHMUDOV, Gülnarə Şıxı qızı HÜSEYNOVA
Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında orqanik kənd təsərrüfatının
formalaşdırılması xüsusiyyətləri

10.30546/1.72.2024.8 -- YÜKLƏ

 

IV BÖLMƏ.


RƏQƏMSAL İQTİSADİYYAT VƏ İNSAN RESURSLARININ İDARƏ EDİLMƏSİ


Zaur İsa oğlu AĞAKİŞİYEV
Data Science və rəqəmsallaşma proseslərinin monetar tənzimləmədə rolu

10.30546/1.72.2024.24 -- YÜKLƏ

 

Elmar Anar oğlu ƏHMƏDOV
Assimmetrik informasiyanın iqtisadi artıma təsiri

10.30546/1.72.2024.7 -- YÜKLƏ

 

Khalil Farrukh KHALILZADA, Khadija Fermayil ZEYNALLI
Digitization of marketing in transnational companies

10.30546/1.72.2024.21 -- YÜKLƏ

 

Zəhra Elçin qızı MİRZƏYEVA, Samirə Yaşar qızı MƏMMƏDOVA
İnsan resurslarının idarə edilməsi sisteminin təkmilləşdirilməsi

10.30546/1.72.2024.18 -- YÜKLƏ

 

V BÖLMƏ.


BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏR, XARİCİ TİCARƏT VƏ REGİONLARIN
İNKİŞAF MƏSƏLƏLƏRİ


Maqsud Azad oğlu QULİYEV
Türkmənistan Respublikasının enerji siyasəti: itirilmiş fürsətlər və gələcək perspektiv

10.30546/1.72.2024.17 -- YÜKLƏ

 

İlkin Ramiz oğlu BAYRAMOV
Azərbaycanın xarici ticarətində liberallaşma və valyuta tənzimlənməsindən istifadə
İmkanlarının artması

10.30546/1.72.2024.13 -- YÜKLƏ

 

Rifat Vaqif oğlu HƏSƏNOV
Regional tarazlığın təmin edilməsi yönündə xarici təcrübənin öyrənilməsi

10.30546/1.72.2024.26 -- YÜKLƏ

 

Yeganə Elman qızı TEYMUROVA
Regional turizm destinasiyalarının idarə edilməsinə klaster yanaşması

10.30546/1.72.2024.22 -- YÜKLƏ