“Kooperasiya” elmi-praktiki jurnalı №4-2023 çap olunub

I BÖLMƏ

TƏDQİQAT UNİVERSİTETLƏRİ HAQQINDA DÜŞÜNCƏLƏR

Bəyalı Xanalı oğlu ATAŞOV
Azərbaycanın dövlət elm siyasətinin yeni prioriteti: universitetlərdə elmi fəaliyyətin inkişafı

10.30546/4.71.2023.205  -- YÜKLƏ

 

II BÖLMƏ

MALİYYƏ MENECMENTİ, MÜƏSSİSƏNİN VƏ İNSAN KAPİTALININ
İDARƏ EDİLMƏSİ

Kərim Əbil oğlu SARIYEV
Müəssisənin maliyyə menecmentində dividend siyasətinin rolu

10.30546/4.71.2023.86 -- YÜKLƏ

 

Ayaz Rafik oğlu MUSEYİBOV
Qlobal maliyyə sabitliyinin gücləndirilməsi: Bazel 3 standartlarının nəzəri inkişaf məsələləri

 

10.30546/4.71.2023.28 -- YÜKLƏ

 

Джавид Парвиз оглы САФАРОВ
Валютные кризисы как предмет обширной теоритической и эмпирической
экономической литературы

 

10.30546/4.71.2023.138 -- YÜKLƏ

 

Tahir Mahir oğlu HACIYEV, Mirzə Ağamirzə oğu RZAYEV
Müəssisədə insan kapitalının idarə edilməsi prosesi

10.30546/4.71.2023.157 -- YÜKLƏ

 

III BÖLMƏ

BEYNƏLXALQ TİCARƏT, HAVA NƏQLİYYATI VƏ LOGİSTİKA

Ümmühəbibə Məhəmmədtağı qızı QƏLƏNDƏROVA
Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzvlüyün inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi
artımına təsirinin qiymətləndirilməsi

10.30546/4.71.2023.171 -- YÜKLƏ

 

Sevda Toviq qızı HACIYEVA
Aqrobiznesdə logistik sistemlər və innovasiya infrastrukturunun formalaşması və inkişafının müasir aspektləri

10.30546/4.71.2023.145 -- YÜKLƏ

 

Kövsər Xosrov qızı DADAŞOVA
Aviasiya trenajor kompleksinin biznes-proseslərinin modelləşdirilməsi

10.30546/4.71.2023.93 -- YÜKLƏ

 

Elmir Sərdar oğlu QULU-ZADƏ
Hava limanının gəlir mənbələri

10.30546/4.71.2023.42 -- YÜKLƏ

 

IV BÖLMƏ

AQRAR-ƏRZAQ KOMPLEKSİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ

İslam Hacı oğlu İBRAHİMOV
Kənd təsərrüfatında mövcud ehtiyatlardan istifadə istiqamətləri

10.30546/4.71.2023.71 -- YÜKLƏ

 

Vilayət Abbas oğlu ƏLİYEV
Ət konservlərinin keyfiyyətinin tədqiqatı

10.30546/4.71.2023.179 -- YÜKLƏ

 

Cəlal Nəsimi oğlu SƏFƏROV
Regional aqrar iqtisadiyyatın inkişaf problemləri

10.30546/4.71.2023.140 -- YÜKLƏ

 

İlqar Vaqif oğlu SADIQOV
Azərbaycanda qida sənayesinin müasir inkişaf xüsusiyyətləri

10.30546/4.71.2023.64 -- YÜKLƏ

 

Maqsud Azad oğlu QULİYEV
Dayanıqlı inkişaf məqsədləri 2030: ərzaq təhlükəsizliyində hədəflər

10.30546/4.71.2023.101 -- YÜKLƏ

 

Hidayət Asəf oğlu RƏHİMOV
Kənd təsərrüfatı məhsullarının marketinqinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri

10.30546/4.71.2023.47 -- YÜKLƏ

 

Aydın Mikayıl oğlu HÜSEYNOV, Murad Nuhbala oğlu İSGƏNDƏROV
İqtisadiyyatın kənd təsərrüfatı sferasının inkişafının nəzəri – metodoloji əsasları

10.30546/4.71.2023.35 -- YÜKLƏ

 

V BÖLMƏ

TURİZMİN İNKİŞAFI VƏ SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ

Анар Али оглы АЗИЗОВ
Усиление развития внутреннего туризма как приоритетного направления в условиях
новых вызовов

10.30546/4.71.2023.187 -- YÜKLƏ

 

Abbas MUSAYEV
İnnovativ fəaliyyət sahibkarlığın başlıca inkişaf istiqamətlərindən biri kimi

10.30546/4.71.2023.4 -- YÜKLƏ

 

Elçin Fərhad oğlu OSMANOV
Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafının bəzi nəzəri-metodoloji məsələləri

10.30546/4.71.2023.109 -- YÜKLƏ

 

Natiq Zahir oğlu TAHİRZADƏ, Müslümat Allahverdi qızı ALLAHVERDİYEVA
Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta biznesin inkişaf xüsusiyyətləri

10.30546/4.71.2023.164 -- YÜKLƏ

 

Seyhun Ceyhun oğlu ABBASOV, Afaq Fərhad qızı ASLANOVA
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin iqtisadi siyasəti və Azərbaycanda kiçik və orta biznes modeli

10.30546/4.71.2023.17 -- YÜKLƏ

 

Yusif İsrafil oğlu İSMAYILZADƏ
Xidmət sahəsinin resurslarının səmərəli istifadəsi dayanıqlı iqtisadi inkişafın əsas amili kimi

10.30546/4.71.2023.78 -- YÜKLƏ

 

VI BÖLMƏ

SƏNAYE SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAF MƏSƏLƏLƏRİ

Emil Arif oğlu HÜSEYNOV
Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin strateji inkişafının bəzi aspektləri

10.30546/4.71.2023.197 -- YÜKLƏ

 

Elgün Zaur oğlu RÜSTƏMLİLƏR, Ləman Elxan qızı ƏZİZOVA
Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətinin artırılması yolları

10.30546/4.71.2023.122 -- YÜKLƏ

 

Vəfa Eldar qızı TAĞIYEVA
Aran iqtisadi-coğrafi rayonunun yanacaq-enerji resursları. Muradxanlı neft yatağı

10.30546/4.71.2023.152 -- YÜKLƏ

 

Tükəzban Qurban qızı QASIMLI
Proqramlaşdırma – dayanıqlı iqtisadi inkişafın təməllərindən biri kimi

10.30546/4.71.2023.115 -- YÜKLƏ

 

VII BÖLMƏ

STRATEJİ İDARƏETMƏ

Hamida Saleh ALİYEVA
Consumer trust and loyalty towards socially responsible businesses

10.30546/4.71.2023.11 -- YÜKLƏ

 

Hilal İbrahim oğlu MƏMMƏDOV, Şəms Teyyub qızı ƏLİYEVA
Müəssisədə strateji menecmentin tətbiqinin xüsusiyyətləri

10.30546/4.71.2023.55 -- YÜKLƏ